“ДИНАМО – РУСЕВ” ЕООД има внедрена система за управление на качеството от 2007г  и успешно защитен  сертификат ISO 9001:2015.

Ръководството и персонала на фирмата работи за непрекъснато подобряване на предлаганите стоки и услуги, осигурявайки качествена и безопасна продукция, отговаряща на изискванията на клиентите и обществото, при стриктно спазване на всички закoнови и нормативни изисквания, свързани с дейността.

Поддържането на удовлетвореността на клиента, чрез отговаряне на неговите  нужди е ключът към дългосрочния успех на фирмата.

Основната цел на “ДИНАМО – РУСЕВ” ЕООД е да създаде за клиентите си увереност за високо качество и прецизност при предоставяне на предлаганите услуги. Тези основни принципи са отразени и в Политиката на фирмата.